PRIVACYVERKLARING
1. PRIVACY IN ÉÉN OOGOPSLAG
Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat voor verdere vragen over gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

2. HOSTING
Extern hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen vooral IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd zijn.

Het gebruik van de hoster is bedoeld om contracten met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6, lid 1, lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens te volgen.

Afronding van een contract voor orderverwerking

Om de gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met onze hoster.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE
Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdent

ificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

dataudit gegevensbescherming
Seyhun Savas

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Daniela Naves
Reeser Straße 94
46446 Emmerich am Rhein

Telefoon: 02822 9762948
E-mail:
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt niet aangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U OP ELK MOMENT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF DE VERWERKING IS VOOR DE INNING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER HET VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokken personen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gew

Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Verpackungslösung für Ihr Unternehmen finden! Unser Team freut sich darauf, Ihnen weiterzuhelfen.